BIBLIOGRAFIE

ISBN 9789 0018 4181 2

Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal! Visie op onderwijs aan 3 – 7 jarigen: Noordhoff Uitgevers

Ineke Oenema- Mostert, Harry Janssens, Gerda Woltjer, Petra van de Kraats- Hop (2018)

In het boek ‘Stapsgewijs onderwijs’ staat het spel van het kind centraal. Betrokkenheid in het spel is de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling. Als leerkracht bouw je mee met die ontwikkeling, je zorgt voor een omgeving waarin het kind zich kan ontwikkelen. Je legt de nadruk op de executieve functies en begeleidt het kind naar het formele leren. Een kind dat leerstof aangeboden krijgt, waar het nog niet aan toe is, raakt niet betrokken. Er kan zich een houding ontwikkelen die hem in de hogere klassen parten kan gaat spelen. Een basis voor een actieve leerhouding wordt in groep 1 en 2 gelegd! Met een goede en actieve leerhouding komen de opbrengsten vanzelf. De scheiding tussen spelend leren en het formele leren in de hogere klassen wordt in het Stapsgewijs onderwijs opgeheven.

Te bestellen via Stichting Stapsgewijs onderwijs: g.woltjer@ziggo.nl

Stapsgewijze educatie; kinderen van 2- 4 jaar. Van theorie naar praktijk.

Ineke Oenema- Mostert, Harry Janssens, Gerda Woltjer, Petra van de Kraats- Hop (2019)

In boek ‘Stapsgewijze educatie’ hebben wij de visie van ‘Stapsgewijs onderwijs’ vertaald naar de groep kinderen tussen 2 en 4 jaar, de peuters. Daarbij bieden wij een bijdrage aan een doorgaande lijn, een ononderbroken ontwikkeling van het kind. Er is een verband tussen de rijping van de hersenen, de groei van allerlei breinstructuren tussen 0 en 7 jaar en de manier waarop kinderen leren. Zij leren door ervaren, ontdekken, onderzoeken; zij leren door SPEL. Dat spel moet passen bij de belevingswereld. Het leren is het gevolg van de ervaringen van het kind.

Met deze uitgave willen wij bijdragen aan een zo vloeiend mogelijke overgang van de voorschoolse periode naar de basisschool.

Te bestellen via: petra@onderwijspraktijksmart.nl

Het grote ideeënboek voor kleuterleerkrachten.

Franciska Koelewijn, Petra van de Kraats- Hop ( 2019)

In ‘Het grote ideeënboek voor kleuterleerkrachten’ geven wij inspirerende speelleer ideeën, gebaseerd op de ontwikkelingsleerlijnen en het natuurlijke ontwikkelingsproces van het jonge kind, dit is de kern van het boek!

Wij onderbouwen en geven ideeën voor een beredeneerd aanbod waarmee een leerkracht de opbouwlijnen leert, weer eigen ideeën genereert en het kind onderwijst en begeleidt in de zone van de naaste ontwikkeling. Tijdens vrij-spel toont het kind zijn ontwikkelingsfasen waarop de leerkracht het aanbod afstemt. Meebewegen met ontwikkelingsniveau op het moment van aanbod afgestemd op het begingedrag van het kind in jouw groep. We bieden ruimte voor eigen creatieve uitvoering in het aanbod zodat het kind groeit en zich competent voelt, zijn autonomie ontwikkelt in relatie met de ander. Dan ontstaat er een groeiproces en eigenaarschap bij het kind. De leerkracht krijgt door de jaargang te volgen kennis van de ontwikkelingsleerlijnen en ervaart wat beredeneerd aanbod is. De thema’s worden ondersteund door een startverhaal en een digitale praatplaat. De thema’s zijn aangepast aan seizoenen/ feesten waarin je als leerkracht zelf afstemt op de situatie en omgeving waarin het kind zich bevindt.

Publicaties in Blad Nieuw Meesterschap

Nieuw Meesterschap

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 2013

Petra van de Kraats- Hop

Onderwijs op maat voor de hoogbegaafde leerling…
Het onderwijs blijft een boeiende materie waarin vernieuwingen en ervaringen samen komen. De onderzoeksvraag van dit praktijkgericht onderzoek is ontstaan vanuit de wens om het hoogbegaafde kind zich te laten ontwikkelen in een voor hem prettige (leer)omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd op een middelgrote basisschool. In het praktijkgericht onderzoek zijn vervolgens verschillende stakeholders bevraagd. Daaruit bleek dat er bij de leerkrachten een grote behoefte is aan expertise en middelen om HB leerlingen te begeleiden. Ook de ouders en de HB leerlingen gaven aan ontevreden te zijn over de manier van begeleiding door de school.

CENTRALE VRAAGSTELLING
Hoe kan de school op zodanige wijze onderwijs op maat bieden aan hoogbegaafde leerlingen? Gericht op het aanbod; begeleiding en leerstof passend bij het bestaande systeem?

Lezingen

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 2014

Petra van de Kraats- Hop

Triple A voor Hoogbegaafden: Acceptatie, aandacht en aanbod
Dit actieonderzoek is gericht op de wijze van begeleiding van de Hoogbegaafde leerlingen op een middelgrote school met onderwijs volgens regulier jaarklassen systeem. Hierbij is als leidraad genomen, de missie van de onderzoeksschool zoals beschreven in de schoolgids; ‘In ieder kind zit potentie en de drang om te leren is aanwezig wanneer de interesse wordt gewekt en het kind zich wel bevindt’.

CENTRALE VRAAGSTELLING:
Heeft de school behoefte aan een (boven schoolse) ‘plusgroep?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden de behoeften van de respondenten, zowel de leraren als de Hoogbegaafde leerlingen onderzocht. Dit onderzoek leidt naar een proces van een veranderende aanpak binnen de school en uiteindelijk binnen de vereniging.